Info

Aktívne Vs. Pasívny rozsah pohybu


Rozsah pohybu (ROM) je stupeň pohybu, ktorý sa vyskytuje pri kĺbe. ROM je individuálny pre každý špecifický kĺb a je ovplyvňovaný niekoľkými faktormi, vrátane svalovej sily, veku, pohlavia a choroby. American College of Sports Medicine poznamenáva, že zníženie ROM je často evidentné v tretej dekáde života a pokroku v starnutí. Znalosť oboch typov ROM, pasívnych a aktívnych, pomáha pri udržiavaní a zlepšovaní zdravej ROM vo vašich kĺboch.

Definícia

Aktívny rozsah pohybu, alebo AROM, je rozsah flexibility v kĺbe dosiahnutý dobrovoľným pohybom. AROM nastane, keď sa natiahnete dopredu a dotknete sa prstov na nohách. Naopak pasívny rozsah pohybu alebo PROM je rozsah, ktorý je možné dosiahnuť externými prostriedkami, ako je iná osoba alebo zariadenie. Príkladom PROM je tréner, ktorý zatlačí vašu nohu a natiahne vašu hamstring.

Význam aktívneho rozsahu pohybu

V každodennom prostredí sa dôraz kladie na aktívny rozsah pohybu - ako ďaleko sa môžete posunúť vo svojom vlastnom mene. Lektor môže posúdiť vašu AROM pred začatím cvičebného programu, aby určil váš počiatočný bod a potom sledoval váš postup. Pretože AROM vyžaduje úsilie podporných svalov kĺbu, môže to pomôcť zlepšiť svalovú kondíciu a celkovú integritu cieľového kĺbu. AROM je dôležitou súčasťou každého dobre vyladeného fitness programu.

Význam pasívneho rozsahu pohybu

Pasívny rozsah pohybu je všeobecne vyhradený pre klinické nastavenia. PROM sa používa predovšetkým vtedy, keď jednotlivec nie je schopný pohybovať sa časťou tela sám, napríklad v prípade vážneho zranenia alebo fyzicky oslabeného ochorenia. V takom prípade lekársky odborník pohybuje segmentom tela pacienta cez jeho rozsah pohybu.

Úvahy o dosahu pohybu

Flexibilita školenia môže pomôcť zlepšiť ROM takmer v každom kĺbe. Pred vykonaním rutinnej flexibility začnite s päť až desaťminútovým zahrievaním, aby ste zvýšili teplotu svalov a pripravili svaly na napínanie. Statické rozťahovanie, ako aj dynamickejšie formy rozťahovania, ako napríklad jóga a pilates, môžu pomôcť zlepšiť flexibilitu, a tým aj ROM. Začleňujte do tréningu nejakú flexibilitu najmenej dva až tri dni v týždni, ale najlepšie päť až sedem dní.

Zdroje